Vyberte stranu

Čo rieši systém EICS ? Bezbolestným spôsobom dokážu firmy vyriešiť svoje pohľadávky a záväzky nielen navzájom medzi sebou, ale využitím klientského systému EICS. To znamená, že ak veriteľ má ťažko vymožiteľnú pohľadávku a súhlasí s vyrovnaním tovarom alebo službami, systém EICS je na takéto riešenie ideálny. Optimalizácia systému EICS totiž rieši v sieti transakcií aj pohľadávky a záväzky takým spôsobom, že veriteľ si dokáže na základe dopytu zadaného do systému nakúpiť to, čo potrebuje a naopak dĺžnik spláca svoj záväzok tovarom alebo službami.

Systém EICS taktiež poskytuje bezhotovostné (nepeňažné) úvery. Optimalizácia práve rieši ich efektívne využitie, to znamená, že na základe dopytu klient nakúpi od klientov požadovaný tovar alebo služby. Veľkou výhodou úveru je jeho spôsob splácania a to taktiež nepeňažnou formou, svojim tovarom alebo službami.
Ďaľšou výhodou bezhotovostného úveru je nízky úrok a rýchly spôsob jeho uvoľnenia.

Celý systém EICS je postavený na optimalizácii nepeňažných tokov, či už sa jedná o transakcie úverov, započítanie pohľadávok a záväzkov nepeňažnou formou alebo štandartné transakcie v dodávateľsko odberateľských vzťahoch firiem. Spoločnosť Microitem Slovakia a.s. bude systém EICS prevádzkovať pre predajcu služieb EICS. Zatiaľ sa tešíme aj veľkej podpore silných spoločností.