Vyberte stranu

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft dnes ozná­mi­la, že Win­dows 10 bu­de k dis­po­zí­cii od 29. jú­la na 190 tr­hoch po ce­lom sve­te ako bez­plat­ná ak­tua­li­zá­cia pre zá­kaz­ní­kov, kto­rí pou­ží­va­jú Win­dows 7 a Win­dows 8.1.
Spot­re­bi­te­lia bu­dú mať k dis­po­zí­cii je­den rok od vy­da­nia, aby vy­uži­li bez­plat­nú ak­tua­li­zá­ciu. Len čo bu­de za­ria­de­nie s Win­dows ak­tua­li­zo­va­né na Win­dows 10, bu­de spo­loč­nosť Mic­ro­soft na­ďa­lej pod­po­ro­vať za­ria­de­nie po do­bu je­ho ži­vot­nos­ti za­dar­mo. Tí, kto­rí chcú byť me­dzi pr­vý­mi v ra­de na bez­plat­nú ak­tua­li­zá­ciu Win­dows 10, si mô­žu re­zer­vo­vať bez­plat­nú kó­piu v nad­chá­dza­jú­cich týž­dňoch.

Win­dows 10 bu­de dos­tup­ný vo via­ce­rých ver­ziách. Ver­ziu OEM Win­dows 10 Ho­me pre zos­ta­vo­va­te­ľov no­vých PC si bu­de mož­né pod­ľa neo­ve­re­ných in­for­má­cií pre­dob­jed­nať za 110 do­lá­rov a v prí­pa­de Win­dows 10 Pro­fes­sio­nal to bu­de 150 do­lá­rov.

zdroj: itnews.sk